Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A3 A5 A7 B2 B3 B5 B10 12.5 12.5 25
Sesión maxistral A2 A4 A5 25 50 75
Proba mixta A2 A3 A4 A5 B1 2 4 6
Traballos tutelados A5 B1 B2 B3 B4 B5 B10 B11 B12 B13 B15 C1 C8 0 4.5 4.5
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado