Metodoloxías Descrición
Prácticas de laboratorio Clases prácticas no laboratorio, na aula de informática, resolución de problemas e casos prácticos
Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contenidos da materia, bases teoricas e directrices dun traballo, ejercicio ou proxecto do alumno.
Proba mixta Exámenes con cuestións sobre os contidos teóricos e prácticos
Traballos tutelados Traballos e/ou resolución de cuestionarios relacionados con algún aspecto da asignatura. Realizaránse de maneira individual ou en grupo baixo a orientación do profesor.