Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba de resposta breve A8 B1 B5 B13 2 13.5 15.5
Sesión maxistral A8 B1 B5 B13 32 32 64
Prácticas de laboratorio B2 B5 B6 B9 B13 B14 B15 3 0 3
Saídas de campo B1 B2 3 4.5 7.5
Traballos tutelados A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 2 38 40
Traballos tutelados A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B6 0 8 8
Portafolios do alumno A9 A10 0 11 11
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado