Metodoloxías
Traballos tutelados
Prácticas de laboratorio
Traballos tutelados
Proba de resposta breve
Portafolios do alumno
Descrición
Realizaranse seminarios cos diferentes grupos nos que se darán as directrices para a realización do traballo
Para o alumnado con recoñecemento de adicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, o profesor adoptará as medidas que considere oportunas para non perxudicar a súa calificación.