Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 A6 A10 A16 A19 B4 B5 B6 B8 C2 C1 C4 C7 C9 C10 9 27 36
Prácticas de laboratorio A3 A16 B3 B6 C1 C4 C9 6 12 18
Seminario A16 B6 C4 C7 4 12 16
Saídas de campo A16 B2 B8 C2 C7 C9 2 2 4
Proba obxectiva A1 A3 A16 A18 A19 B6 B8 1 0 1
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado