Temas Subtemas
Tema 1: Química Analítica Definición e obxectivos
Análise cualitativa e cuantitativa
O proceso analítico
Clasificación de métodos e técnicas
Tema 2: Métodos volumétricos de análise Conceptos básicos, reacción volumétrica e tipos de volumetrías
Patróns primarios, disolucións patrón e disolucións valoradas
Punto de equivalencia e detección do punto final
Curvas de valoración
Erros dos métodos volumétricos

Tema 3: Volumetrías Acido-Base Teoría das volumetrías ácido-base. Curvas de valoración
Indicadores para as valoracións ácido-base e a súa elección
Valoracións de ácido forte/base forte e viceversa
Valoración de ácido débil/base forte e viceversa
Valoracións de ácidos ou bases polipróticos e as súas sales
Valoracións de mesturas de ácidos ou bases
Volumetrías ácido-base en disolventes non acuosos
Aplicacións
Tema 4: Volumetrías Oxidación-Redución Curvas de valoración
Indicadores redox e a súa elección
Axentes oxidantes e redutores previos
Valoracións con axentes oxidantes
Valoracións con axentes redutores
Determinación de compostos orgánicos e inorgánicos
Tema 5: Volumetrías de formación de complexos Compostos de coordinación de interese na análise volumétrica
Curvas de valoración e factores que as afectan
Indicadores metalocrómicos
Valoracións con ácidos poliaminocarboxílicos
Tema 6: Volumetrías de Precipitación Reaccións de precipitación de interese na análise volumétrica
Curvas de valoración
Valoración de mesturas
Detección do punto final: métodos de Mohr, Volhard e Fajans
Tema 7: Métodos gravimétricos de análise Introducción á análise gravimétrica
Etapas e clasificación dos métodos gravimétricos
Proceso de formación dun precipitado e propiedades dos mesmos
Gravimetrías por precipitación química. Tratamento dos precipitados
Gravimetrías de volatilización e absorción
Cálculos na análise gravimétrica

Tema 8: Avaliación dos datos analíticos Definición de termos
Tratamento estatístico de erros indeterminados
Intervalos de confianza
Rexeitamento de datos anómalos
Auxiliares estatísticos de probas de hipótese
Presentación dos datos analíticos
Tema 9: Análise cualitativa Aplicación das reaccións químicas á análise cualitativa
Características analíticas dunha reacción química (sensibilidade, selectividade e seguridade)
Reactivos xerais e específicos
Características analíticas e reactivos dos elementos metálicos
Características analíticas e reactivos dos anións
Módulo: Prácticas laboratorio Valoracións ácido-base
Valoracións redox
Valoracións complexométricas
Valoracións de precipitación
Determinación gravimétrica
Avaliación dos datos analíticos