Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A4 A7 A21 B1 24 36 60
Solución de problemas A7 A16 A20 B1 B2 B4 C1 8 18 26
Seminario A7 A20 2 0 2
Prácticas de laboratorio A7 A16 A17 A19 A20 A21 A23 A24 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C6 18 18 36
Proba de resposta breve A4 A7 A21 B4 0 1.5 1.5
Traballos tutelados A7 A16 A20 B1 B2 B4 C1 0 3 3
Proba mixta A4 A7 A20 A21 A24 B1 B2 C1 C6 3 18 21
 
Atención personalizada 0.5 0 0.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado