Temas Subtemas
Preparación de Compostos de Coordinación Principais métodos de preparación de complexos. Efecto do disolvente. Diagramas de especiación.
Determinación Estrutural de Compostos de Coordinación (I) Análise químico. Espectrometría de masas. Conductividade molar. Momentos dipolares. Espectroscopía vibracional. Espectroscopía de RMN. Cuestións e problemas.
Determinación Estrutural de Compostos de Coordinación (II): Espectroscopía Electrónica de Absorción Introdución. Regras de selección. Orixe das bandas: Bandas ligando-ligando, bandas de transferencia de carga, bandas d-d. Termos espectroscópicos e estados electrónicos. Diagramas de Orgell e diagramas de Tanabe-Sugano. Interpretación dos espectros electrónicos e aplicacións na determinación estrutural. Cuestións e problemas.
Determinación Estrutural de Compostos de Coordinación (III): Propiedades Magnéticas Diamagnetismo e paramagnetismo. Momento magnético efectivo. Contribución de espín e contribución orbital. Aplicacións na determinación estrutural. Cuestións e problemas.
Métodos de Preparación de Sólidos non Moleculares Estratexias na preparación de sólidos cristalinos non moleculares. Principais métodos de síntese: Método cerámico, métodos de química suave (coprecipitación, descomposición de nitratos, sol-xel, reaccións de intercalación,...), método solvotermal.
Métodos de Caracterización de Sólidos non Moleculares Presentación xeral das distintas técnicas difractométricas (difracción de RX, de electróns e de neutróns) con énfase na difracción de RX en po cristalino.
Técnicas espectroscópicas
Métodos térmicos.
Microscopía electrónica (de transmisión e de varrido).
Preparación e Caracterización dun Composto de Coordinación Selección das condicións de síntese
Selección dos materiais necesarios (reactivos, material, montaxes...)
Avaliación dos riscos asociados ao experimento e a súa prevención
Procedemento experimental de síntese
Manexo das técnicas instrumentais para a elucidación estrutural
Interpretación dos resultados da elucidación estrutural
Elaboración do caderno de laboratorio
Elaboración e presentación do informe final
Preparación e Caracterización dun Sólido Cristalino non Molecular Selección das condicións de síntese
Selección dos materiais necesarios (reactivos, material, montaxes...)
Avaliación dos riscos asociados ao experimento e a súa prevención
Procedemento experimental de síntese
Manexo de software auxiliar para a elucidación estrutural
Interpretación dos resultados da elucidación estrutural
Elaboración do caderno de laboratorio
Elaboración e presentación do informe final