Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A1 1 0 1
Sesión maxistral A1 A4 A6 A9 A10 A25 B4 B3 C1 C8 30 60 90
Proba mixta A1 A4 A6 A10 A15 A21 B2 B3 B4 C1 4 4 8
Seminario A1 A4 A6 A9 A10 A14 A15 A21 B2 B3 B4 C1 C8 12 36 48
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado