Materias que se recomenda ter cursado previamente
Química Orgánica 1/610G01026
Química Orgánica 2/610G01027

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Experimentación en Química Orgánica/610G01029
Química Orgánica Avanzada/610G01030

Observacións