Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Adquirir unha visión xeral da Ciencia de Materiais e do seu carácter interdisciplinar. Adquirir nocións básicas sobre distintos criterios de clasificación de materiais A25
B3
C4
C6
Coñecer as distintas familias de materiais (metais, cerámicos, polímeros, materiais compostos) e os principais métodos de obtención e procesado. Coñecer as súas propiedades físicas máis destacadas e ser capaces de relacionalas coa súa composición, estrutura e microestrutura. A1
A3
A6
A12
A24
Coñecer os fundamentos e prestacións dos materiais de uso na industria eléctrica, electrónica, así como dos materiais magnéticos e ópticos A12
A24
A25
Desenvolver criterios para a selección de materiais en función de súa aplicación A6
A25
B2
B3
B4
C4
C6
Coñecer as técnicas e metodoloxías de traballo habituais nun laboratorio de materiais A17
A20
A23
B2
B4
Ser capaz de analizar e interpretar datos con información científica e técnica sobre materiais A1
A20
A23
B2
B3
B4
C4
C6