Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A3 A6 A12 A16 A25 B3 C4 25 62.5 87.5
Solución de problemas A1 A3 A6 A12 A16 A24 B2 B3 5 12.5 17.5
Seminario A1 A3 A6 A12 B2 B3 2 6 8
Eventos científicos e/ou divulgativos A1 A24 A25 B3 C4 1 2 3
Traballos tutelados A1 A3 A6 A12 A16 A24 A25 B3 B4 C4 C6 2 5 7
Prácticas de laboratorio A1 A16 A17 A20 A23 B2 B3 B4 9 9 18
Proba mixta A1 A3 A6 A12 A24 A25 C4 C6 3 4.5 7.5
 
Atención personalizada 1.5 0 1.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado