Metodoloxías
Sesión maxistral
Seminario
Eventos científicos e/ou divulgativos
Prácticas de laboratorio
Solución de problemas
Traballos tutelados
Proba mixta
Descrición
A atención personalizada prestarase principalmente a través das actividades realizadas en grupos pequenos, e ademais en titorías individualizadas, fundamentalmente asociadas ás metodoloxías "solución de problemas", "traballos tutelados" e "prácticas de laboratorio".

No caso dos alumnos con "dispensa académica":
- as titorías asociadas ás prácticas de laboratorio serán as mesmas que para o resto (en canto a metodoloxía e avaliación);
- o resto das titorías poderanse substituír por titorías personalizadas puntuais que non serán avaliadas. Dito alumnado tería que someterse a un exame particular, ademáis da proba mixta obrigatoria, que non deixase dúbidas sobre o seu nivel de coñecementos, competencias, habilidades e destrezas, e que puntuará o 20% da calificación global. Para beneficiarse deste sistema, o alumno ten que avisar a principio de curso ao profesor responsable.

Obviamente, e aparte das titorías propostas polo profesorado, calquer alumno pode realizar titorías a petición propia (presenciais ou virtuais) dentro das 6 horas de titoría semanal que o profesor pon a disposición do alumnado. Sempre que sexa posible, o profesorado facilitará que estas titorías sexan feitas fóra dese horario e/ou a distancia.