Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Terán un carácter introductorio e de recapitulación aos grandes bloques temáticos da materia. Ocasionalmente, o profesor indicará pequenos exercicios teórico-argumentativos, os cales deberán ser resoltos para a próxima clase teórica seguinte.
Análise de fontes documentais A comprobación das aproximaciones teóricas e a identificación e estudo dos principais problemas relacionados coa interpretación, aplicación e argumentación xurídica esixirán que as/os estudantes analicen textos normativos, jurisprudenciales e, en menor medida, documentos que conteñan actos xurídico-privados e actos administrativos. Cando estas análises formen parte dos exercicios mencionados no apartado precedente computarán para a nota.
Proba obxectiva A través dela se evaluará a aprendizaxe dos temas explicados e desenvolvidos nas clases magistrais.
Seminario Como medio para o desenvolvemento de habilidades relacionadas co sentido crítico, a capacidade de expresión oral e a exposición lóxica e ordenada dos argumentos. Os seminarios virarán ao redor dos temas propostos polo profesor ao principio do curso e terán carácter interactivo. Dous estudantes actuarán como relatores e tratarán de poñer de manifesto a súa capacidade argumentativa. O resto da clase poderá participar.