Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Comunicación multimodal /613836051
Comunicación oral /613836052
Terminoloxía e linguaxes específicas /613836054

Observacións