Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e aplicar as técnicas de composición de diferentes tipos de textos. A2
A9
A11
B2
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
C3
C7
Coñecer e aplicar os principais mecanismos de descrición e análise dos compoñentes gramaticais e léxico-semánticos do español. A1
A3
A11
A14
A15
B1
B3
B5
B6
B7
B9
B10
C4
C6
C7
C8
Producir textos orais e escritos dotados de cohesión e coherencia, e adecuados á situación comunicativa. A5
A9
A10
A11
B1
B2
B3
B4
B6
B7
B10
C1
C3
C4
C7