Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A3 A10 A15 B1 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C4 C6 C7 C8 18 28 46
Lecturas A1 A3 A9 A10 A15 B1 B3 B5 B6 B7 C6 C8 3 18 21
Solución de problemas A1 A2 A3 A5 A9 A10 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C3 C6 16 30 46
Obradoiro A1 A2 A3 A5 A9 A10 A11 A14 A15 B2 B3 B4 B6 B7 C1 C3 C8 7 14 21
Eventos científicos e/ou divulgativos A1 A3 A9 B1 B3 B7 B9 C6 2 0 2
Proba mixta A1 A5 A9 A10 A15 B4 B5 B6 B10 C1 C6 2 10 12
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado