Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A1 A2 A6 A9 A10 A15 A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C2 10 17 27
Lecturas A1 A2 A6 A10 A18 B3 C4 C7 0 34 34
Análise de fontes documentais A1 A2 A3 A6 A9 A10 A14 A15 A16 A17 A18 A19 10 20 30
Traballos tutelados A1 A2 A6 A9 A10 A14 A15 B1 B3 B4 C2 0 18 18
Aprendizaxe colaborativa B4 B5 B6 B8 B10 C4 C7 0 10 10
Discusión dirixida A6 A10 B4 B5 B7 B8 B10 C2 C4 15 9 24
 
Atención personalizada 7 0 7
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado