Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Dominar a gramática da lingua inglesa. A18
Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información. A1
B1
B2
B3
Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno. B5
B10
Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas. B5
Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva. B2
B3
B6
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. C3
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. A11
B7