Materias que se recomenda ter cursado previamente
Lingüística Xeral/613G03004
Lingua Inglesa e os seus Usos 1/613G03020

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Cuestións de Lingua Inglesa/613G03031

Materias que continúan o temario
Lingua Inglesa e os seus Usos 2/613G03037

Observacións

A good command of English (C1 level) is compulsory to pass this course.