Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A18 B5 19 19 38
Lecturas B1 B3 B6 0 8 8
Obradoiro A11 A18 B4 B6 C3 20 20 40
Traballos tutelados A18 B1 B5 B6 B7 B10 C3 C8 0 20 20
Presentación oral A18 B2 B4 B5 B6 C3 3 8 11
Proba mixta A1 A11 A18 B1 B5 B6 3 20 23
Aprendizaxe colaborativa B1 B6 B10 C3 1 0 1
 
Atención personalizada 9 0 9
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado