Temas Subtemas
As prácticas externas son unha actividade de carácter formativo e obrigatorio que se realiza por medio dun sistema de permanencia regrada nunha empresa, nunha entidade non gubernamental, nun organismo, institución administrativa, económica ou profesional ou nun centro de investigación (de carácter público ou privado).
O alumnado realizará as prácticas no centro acordado coa persoa responsable da coordinación das prácticas.
As tarefas a realizar dependen de cada entidade, e serán acordadas entre o alumnado, o titor/a académico e o titor/a asignado no centro de destino
Non hai subtemas