Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A4 A5 A11 C3 C2 18 0 18
Análise de fontes documentais A4 A5 A11 B2 B3 B5 C2 C3 30 0 30
Presentación oral A4 A5 B9 B6 C1 C2 C4 2 4 6
Saídas de campo A4 A5 8 0 8
Análise de fontes documentais A5 A4 0 43 43
Proba obxectiva A11 B2 B3 B6 3 42 45
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado