Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral A clase maxistral tamén é coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. O profesor exporá os aspectos máis relevantes que contextualizan cada etapa da historia do cine e amosará exemplos de filmes na aula.
Análise de fontes documentais Traballo en grupo sobre fontes audiovisuais e bibilográficas
Presentación oral Presentación do traballo en grupo.
Saídas de campo Visita o CGAI e visionado de cine galego.
Análise de fontes documentais Exame do visionado individual de películas.
Proba obxectiva O alumno realizará un exame sobre o explicado nas sesións maxistrais, o material de estudio definido polo profesor e os traballos feitos sobre as películas.