Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A3 B3 C2 Proxecto tutelado 50
Proba obxectiva B5 B9 C2 Proba relacionada cos fundamentos teóricos e prácticos da materia. 50
 
Observacións avaliación

É necesario entregar as duas practicas obligatorias para ir ó examen teórico. 

Para aprobar a asignatura é imprescindible acadar unha nota mínima tanto na parte teórica como no traballo tutelado de 4 puntos sobre un máximo de 10 puntos.