Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Simulación A1 A2 A3 A5 A6 A7 A10 A11 A12 B2 B3 B4 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 O titor da empresa levará a cabo unha memoria final na que valore as competencias adquiridas polo alumno durante as prácticas, puntuando cunha nota numérica (de 0 a 10) o grao de satisfacción das mesmas.

No caso de que o titor non indique unha nota numérica, a nota da simulación de prácticas fixarase a partir da valoración das competencias adquiridas.
70
Portafolios do alumno A4 A8 A9 B3 B4 B6 Deberase entregar un portafolio final con toda a información sobre as prácticas desempregadas. Este instrumento permitirá ao titor interno coñecer o grao de profesionalización do coñecemento teórico acadado polo alumno durante o seu período de prácticas a través do aprendizaxe.

Este portafolio será valorado pola titora de prácticas da facultade, ata un total de 3 puntos.

A estrutura e orientación de dito traballo serán fixadas previamente nunha titoría coa titora de prácticas da Facultade, quen fará o seguimento do mesmo.
30
 
Observacións avaliación

Para aprobar a materia cómpre ter aprobadas ambas partes, portafolio e simulación, no caso contrario podería recuperarse a parte "portafolio" na convocatoria extraordinaria de setembro.

Para ser avaliados en convocatoria de xuño cómpre que o alumnado teña finalizado o perído de prácticas e entregado o portafolio na data oficial do exame. Se non fose así, constaríalle como non presentada a convocatoria de xuño deixando a cualificación para a convocatoria de setembro.

Todas as memorias presentadas deben pasar por un proceso previo de seguemento-revisión por parte da titora da Facultade. Este seguemento-revisión de memorias rematará unha semana antes da data oficial de exame, excepto naqueles casos nos que o final da estadía de prácticas non o permita.

O abandono das prácticas sen causa xustificada, con independencia do número de horas efectuadas, suporá un suspenso na simulación e -por tanto- na materia.

No caso de que este abandono estea xustificado, corresponderá á Comisión valorar a situación coa documentación médica ou legal necesaria.

Ademais da súa estructura e contido, na avaliación do portafolio terase tamén en conta a súa presentación, redacción e corrección ortográfica.

Calquera memoria-portafolio que conte cun fragmento superior a unha frase copiado será anulado, co consecuente suspenso de la materia.