Bibliografía básica

Como cada estadía de prácticas ten o seu propio perfil. Recoméndase ao alumno acudir á bibliografía das materias relacionadas coas labores profesionais que desenvolve.

En calquera caso calquera cuestión nesta liña será solventada nas titorías periódicas.

Respecto á información concreta da materia Prácticas empregarase Moodle como canle de interacción entre o estudantado e a profesora responsable da materia.

Bibliografía complementaria