Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Modelaxe 2/616G02016
Modelaxe Escultórica/616G02023
Materiais e Iluminación/616G02017

Observacións