Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A10 A12 B8 8 8 16
Prácticas de laboratorio B7 B10 B11 B12 B13 C3 C7 28 56 84
Traballos tutelados B2 B4 C4 C6 C8 7 35 42
Proba mixta B1 B5 C9 2 0 2
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado