Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Presentación dos temas teóricos da materia. Presencial e online
Prácticas de laboratorio Desenvolvemento de traballos prácticos no laboratorio. Presencial e online
Traballos tutelados Resolución de traballos tutelados propostos e resoltos en horario de titorías. Presencial e online
Proba mixta Proba de avaliación centrada principalmente na parte teórica, aínda que tamén inclúe preguntas sobre a parte práctica. Presencial