Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A17 A16 B7 B10 B11 B12 B13 C7 C3 28 56 84
Traballos tutelados B2 B4 B6 C4 C6 C8 7 35 42
Proba mixta B1 B5 C9 2 0 2
Sesión maxistral A12 B8 8 8 16
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado