Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Recoméndase acudir a titorías para resolver dúbidas.

Lembre que o exame vai ser de comprensión, de razoar e relacionar ideas.

Esta materia estúdase con esquemas e resumes, facendo unha primeira atacada a todo o temario e volvendo despois atrás para estudar os detalles. Sega a documentación colgada en Moodle

As cualificacións da materia comunicaranse ao teléfono móbil a aqueles subscritos a este servizo nesta asignatura. Tamén se colgarán en Moodle e se enviará un mail de aviso.