Temas Subtemas
Marco conceptual da contabilidade financeira: evolución histórica e estudo comparativo. Normas de rexistro e valoración do Plan Xeral de Contabilidade. Consultas publicadas polo Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas. Análise subxectiva da entidade. Características e ambiente. Análise descritiva da estrutura patrimonial, dos resultados e da situación financeira da entidade. O uso de información financeira nos mercados de capitais. Xestión de beneficios (xestión de resultados) Non se precisa maior detalle.