Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas A1 A2 A5 A6 A7 A9 A12 C2 C3 C4 C9 C11 Resolución de exercicios prácticos propostos na clase. 10
Estudo de casos A1 A2 A5 A6 A7 A9 A12 B1 B4 B10 B12 B8 C2 C3 C4 C5 C8 C9 C11 Resolución dun caso, individualmente ou en grupo, proposto polo profesor. 30
Presentación oral A5 B1 B10 C2 C3 C4 Presentación oral, individual ou en grupo dun caso. 10
Proba mixta A1 A2 A6 A7 A9 A12 B1 C2 C3 C4 C9 Exame teórico-práctico dos contidos da materia. 50
 
Observacións avaliación
A avaliación continua representará o 50% da nota total. O 50% restante corresponderá á nota da proba que se realizará en todos os contidos da materia no período de exames oficiais que seguen o final das clases do semestre.

Para a avaliación continua, o 20% que engade as metodoloxías Resolución de problemas e Presentación oral corresponde á avaliación que o profesor realiza nas tarefas realizadas na clase. Os puntos a avaliar nesta sección serán: asistencia a clase, resolución de exercicios e intervencións orais dos alumnos.

Na oportunidade de xullo aplicaranse os mesmos criterios. Para esta oportunidade, o profesor pode propoñer tarefas adicionais que permitan ao alumno mellorar a cualificación da súa avaliación continua.

Alumnos con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e exención académica de exención de asistencia: agás as datas aprobadas na Xunta de Facultade, no que respecta á proba mixta, para o resto de probas acordarase un calendario específico, ao comezo do curso, de datas compatibles coa súa dedicación, polo que, os devanditos alumnos deberán poñerse en contacto co profesor nos primeiros dez días do cuadrimestre no que se imparte a materia, para establecer o calendario mencionado. As probas terán o mesmo formato que para os estudantes a tempo completo.

No caso de que se outorgue ao alumno unha oportunidade de "avaliación avanzada", e só neste caso, para aprobar a materia, o alumno deberá superar unha proba oral e / ou escrita mixta para avaliar todas as competencias e contidos do curso.

Calificación de non presentado. Corresponde aos estudantes, cando só participan en actividades de avaliación que teñan un peso non superior ao 20% da cualificación final, independentemente da cualificación obtida.