Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Contabilidade Sectorial/611506006
Contabilidade Superior II/611506007

Observacións