Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A9 1 0 1
Obradoiro A3 A12 17 42.5 59.5
Prácticas a través de TIC A4 A6 C1 C4 8 16 24
Proba obxectiva A3 A8 A9 2 6 8
Sesión maxistral A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B10 C5 C6 C7 C8 17 34 51
 
Atención personalizada 6.5 0 6.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado