Bibliografía básica Carrascal, U.; González, Y.; y Rodríguez, B. (2001). Análisis econométrico con Eviews. Ra-Ma.
Guisán, M.C. (1997). Econometría. McGraw-Hill.
Ramil, M.; Rey, C.; Lodeiro, M.; Arranz, M. (2013). Introducción a la econometría. Teoría y práctica. Reprografía Noroeste, S.L.

Bibliografía complementaria Gujarati, D.; Porter, D. (2010). Econometría. McGraw-Hill.
Wooldridge, J. (2012). Introducción a la econometría. Un enfoque moderno. Thomson.

A medida que se avanza no coñecemento das técnicas econométricas é recomendable a lectura de artigos enfocados a resolver problemas reais da economía, tales como os que poden atoparse en acceso libre en http://www.usc.es/economet e http://ideas.repec.org. Utilizaranse, ademais, outros libros de texto, distintas fontes de datos e material dispoñible na rede, que se detallarán ao longo do curso.