Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral B10 C4 C7 C8 16 40 56
Proba mixta A8 A11 C1 2.5 20 22.5
Estudo de casos A2 A3 A4 A5 A6 A9 A10 A11 A12 B2 B3 B4 B9 C1 C6 17 20.5 37.5
Solución de problemas A1 A4 A6 A7 B1 B5 B6 B7 B8 C5 10 20 30
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado