Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Desenvolvemento dos conceptos teóricos e prácticos básicos da materia.
Proba mixta Exame escrito no que a alumno terá que demostrar ter acadados os resultados de aprendizaxe; a proba incluirá teoría e práctica. Nas sesións de atención personalizada desenvolveranse titorías en pequeno grupo coa fin de aclarar as dúbidas que o alumnado poida ter cara á proba obxectiva.
Estudo de casos O/a alumno/a realizará un traballo en grupo no que desenvolverá o sistema de cálculo do custo do producto ou servizo dunha empresa da súa elección.
Solución de problemas Resolución de exercicios prácticos de aplicación dos conceptos teóricos básicos da materia