Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Recoméndase desenvolver unha rutina de aprendizaxe autónomo do inglés en primeiro e segundo curso para non esquencer os coñecementos adquiridos previamente. Para eso, os alumnos poden utilizar a bibliografía recomendada nesta asignatura ou fontes disponibles na biblioteca da facultade así como recursos de internet.