Temas Subtemas
O método científico no estudo do exercicio e condición física no ámbito do rendemento e a saúde
Deseños de investigación para a análise do exercicio e da condición física no ámbito do rendemento e a saúde
Implementación dun deseño para a análise do exercicio e a condición física no ámbito do rendemento e a saúde
Recollida e procesamento de datos correspondentes a un deseño para a análise do exercicio e da condición física no ámbito do rendemento e a saúde
Comunicación oral e escrita dun deseño para a análise do exercicio e da condición física no ámbito do rendemento e a saúde