Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A25 A26 1 1 2
Eventos científicos e/ou divulgativos B1 1 2 3
Análise de fontes documentais B10 C8 1 10 11
Práctica de actividade física A25 B11 C4 32 32 64
Sesión maxistral A25 B2 B15 10 20 30
Traballos tutelados A5 A25 A26 B1 B4 1 12 13
Discusión dirixida B16 C1 C6 C7 3 3 6
Proba mixta B19 1 14 15
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado