Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
Cara mellorar o proceso docente, recomendase aos estudantes levar a cabo as enquisas “AVALÍA” propostas dende os servizos centraís da UDC.