Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais A29 B1 B9 1 3 4
Actividades iniciais C3 C6 1.5 0 1.5
Estudo de casos A14 A15 A23 A27 18 13.5 31.5
Sesión maxistral A7 A15 A27 A29 B1 B8 B10 24 48 72
Prácticas de laboratorio A14 A23 A28 A30 A36 5 5.5 10.5
Proba mixta A7 A14 A15 A27 A29 C4 2 14 16
Traballos tutelados A14 A23 A28 B2 B3 B4 B8 1.5 12 13.5
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado