Materias que se recomenda ter cursado previamente
Fisioloxía do exercicio I/620G01013
Biomecánica do movemento humano/620G01014

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Fisioloxía do exercicio II/620G01025
Teoría e práctica do adestramento deportivo/620G01037

Materias que continúan o temario

Observacións