Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Aulas de carácter teórico nas que o docente desnrrolará os contidos dos diferentes temas relacionados nas guias docentes.
Proba mixta Correspondera con duas partes diferenciadas. Unha teórica e outra de indole práctico.
Solución de problemas Desenrrolaranse casos prácticos aplicables os diferentes procesos e ámbitos deportivos en relación co rugby.
Análise de fontes documentais Aportaranse diferentes artigos de carácter formal-funcional para o seu estudio, análisis e a sua asimilación.