Materias que se recomenda ter cursado previamente
Bases da educación física e deportiva/620G01004
Aprendizaxe e control motor/620G01012

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Xogos e recreación deportiva/620G01005

Materias que continúan o temario
Teoría e práctica do exercicio/620G01016
Proceso de ensino/aprendizaxe da actividade física e do deporte/620G01022

Observacións