Temas Subtemas
Formulación do deseño óptimo O deseño na enxeñaría.
Métodos convencionais.
Conceptos asociados ao deseño: Factores fixos e variables. Condicións. Calidade do deseño.
Formulación do deseño óptimo: Variables de deseño. Restricións. Funcións obxectivo.
Evolución histórica do deseño óptimo.
Aplicación das condicións de Kuhn-Tucker.
Optimización de elementos simples.
Métodos de programación lineal Método simplex: Formulación primal. Formulación dual. Aplicación á optimización de estruturas de nós ríxidos en réxime plástico. Optimización de vigas de formigón pretensado.
Optimización incondicionada Extremos de funcións dunha variable.
Mínimos de funcións de n variables.
Métodos de orde cero: Direccións conxugadas.
Métodos de gradiente.
Métodos de Newton.
Optimización condicionada Métodos de función penalti.
Método das direccións eficientes.
Métodos baseados en aproximacións: Secuencias de problemas lineais; secuencias de problemas cuadráticos.
Análise da sensibilidade Concepto da análise da sensibilidade: Orde e tipos.
Métodos directos.
Métodos baseados na variable adxunta.
Análise de sensibilidade de tensións.
Análise de sensibilidade de movementos.
Aplicación a estruturas de nós articulados.
Aplicación a estruturas de nós ríxidos.
Códigos de optimización e aplicaciós estruturais
Aplicacións estruturais do deseño óptimo de estruturas. Descrición do código de optimización MSC/Nastran.