Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 A5 A6 A38 A42 A43 A45 B2 B3 B4 B6 B7 B19 B15 B16 30 0 30
Saídas de campo A1 A2 A5 6 0 6
Prácticas a través de TIC A1 A2 A3 A5 A38 A42 B1 B4 B8 B11 B18 C3 4.5 0 4.5
Solución de problemas A1 A2 A5 A8 A38 A42 A43 B3 B4 10 25 35
Obradoiro A1 A2 A3 A5 A38 A42 A43 B1 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B11 B19 B15 B16 B17 B18 C1 C2 C4 C5 C6 C8 C9 C11 C12 C13 C15 C16 C18 6 6 12
Proba de ensaio A1 A2 A3 A5 A38 A42 A43 A45 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C12 C13 C15 C18 3 21 24
Actividades iniciais 1 0 1
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado