Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba de resposta breve A7 A29 B1 B2 B3 0 2 2
Prácticas de laboratorio A7 A29 B4 B5 B9 B10 B11 B12 B15 B16 B6 B8 B18 B19 B20 B7 C5 C7 C10 C11 C13 C14 C15 C16 C18 10 20 30
Saídas de campo A7 A29 4 4 8
Traballos tutelados A7 A29 B2 0 4 4
Sesión maxistral A7 A29 B5 60 30 90
Proba mixta A7 A29 B15 0 4 4
 
Atención personalizada 12 0 12
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado